SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ
Sivil Savunma Hizmetleri
Sivil Savunmanın Amaçları Nelerdir? Sivil Savunmanın Amacı ve Nitelikleri Nelerdir?Sivil Savunmanın Tanımı:

Sivil Savunma: 7126 sayılı kanunun 1. Maddesinde; 

"Düşman taarruzlarına,tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı;halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati öneme haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder."şeklinde tarif edilmektedir. 


Sivil Savunmanın Amaçları Nelerdir:   • Halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi,
  • Hayati önemi olan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların korunması,
  • Bu kurum ve kuruluşların etkinliklerinin sürdürülmesi için ivedi onarım ve yenileştirmenin yapılması,
  • Savunma çabalarının sivil halk tarafından en geniş ölçüde desteklenmesi,
  • Cephe gerisi moralinin korunması.
Sivil Savunmanın Nitelikleri:

Silahsız,
Koruyucu,
Kurtarıcı, 

Önlem ve Faaliyetler bütünüdür.


Sivil Savunma Teşkilatı:


Teşkilat, belirli bir amaç ve politikayı gerçekleştirmek için hizmetin bölünmesi veya birleştirilmesidir. 

Teşkilat, amaca erişmek için kullanılan bir vasıta, amacın gerçekleştirilmesi için kullanılan bir mekanizmadır. 

Teşkilat hizmeti topluma sunacak kademeler bütünüdür. 

Tanımı nasıl yaparsak yapalım teşkilat sosyal bir ihtiyaca cevap vermek üzere kurulur. 

Yönetim amaca ulaşmak için tüm kaynakların en etkin bir şe*kilde kullanılmasıdır. 

Bu nedenle teşkilat ve yönetim birbirinden ayrılmayan hatta birbirlerini tamamlayan kavramlardır. 

Teşkilatlanmada ve modern yönetimde tek amaç, insanın ve toplumun mutluluğu ve aydınlık yarınlarının yaratılmasıdır. 

Ancak; Teşkilatlanma, her şeyden önce yerine getirilecek hiz*mete ve hizmetin özelliklerine uygun olmalıdır. Bu konuda çok önemli bir hususta iyi bir teşkilat şeması hazırlamanın yanında hizmetin özelliklerine uygun personel seçilmesi ve eğitilmesidir. Zi*ra, hizmeti topluma sunacak teşkilat şeması değil, teşkilat mensu*bu personeldir. 


1- Merkez Teşkilatı:

Topluma sunulacak hizmeti planlayan, yöneten ve denetleyen en üst hizmet kademesidir. Merkez Teşkilatı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan meydana gelir. 

a) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü; 3152 sayılı kanunun 12 nci maddesine göre Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün görevleri, 


1) Sivil Savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırmak, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin yapılmasını, uygulanmasını, koordinasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak. 

2) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilkyardım faaliyetlerini yapmak ve yürütmek. 

3) Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, itfaiye teşkillerinin standartlarını tespit etmek, personelini eğitmek, teşkillerini denetlemek ve koordinasyon sağlamak. 

4) Sivil Savunma personelini eğitmek ve halka sivil savunma bilgileri vermek. 

5) Sivil Savunma Fonunu yönetmek. 

6) İçişleri Bakanlığı’nın Savunma Sekreterliği görevini yapmak. 

7) Özel Kanunlarla verilen diğer görevleri yürütür. YÜKÜMLÜLÜK-ÖDEVLİLİK-MÜKELLEFİYET:

Sivil savunma silahlı savunmanın ayrılmaz bir parçası olup, onun kadar önemlidir. Bu nedenle Yasa 13 üncü maddesi ile yükümlülük esasını getirmiştir. Yükümlülük, kadın-erkek ayrımı yapmaksızın 15-65 yaşları arasındaki nüfusu kapsamaktadır. Yükümlüle*rin miktarı, mahallin ihtiyacına göre Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce belirlenecektir. 

Yükümlülerin yoklama, muayene, görevlendirme ve göreve çağrılma şekilleri de görevden istisna veya tecil edilecekler ve barışta görev sırasında yaralanma, sakatlık ve ölüm hallerinde verilecek tazminatın bir tüzükle saptanması yasaca öngörülmüş olup bahse konu tüzük “Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü” adı altında 5 Haziran 1964 Tarih ve 6/3150 Karar Sayısı ile yürürlüğe konulmuştur. (Tüzük 18.7.1964 Tarih ve 11757 Sayılı Resmi Gazete*de yayınlanmıştır.)